Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


CALB toernooi 2017a.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 130.jpg
170910 Clubkampioenschappen 2017 TVC 129.jpg
Meest recente foto's
Algemene Ledenvergadering
 Marga Heusen  Bestuurszaken  131x gelezen

Het bestuur nodigt haar leden uit om aanwezig te zijn bij De Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 7 februari 2018, aanvang 20.00 uur.

Bekijk hier de agenda 07-02-2018, notulen 31-01-2017, jaarverslagen 2017 en het financieel verslag 

maandag 29 januari 2018, 11:05 uur
Nieuwjaarsreceptie
 Marga Heusen  Bestuurszaken  73x gelezen

Het bestuur van TVC wil alle leden graag een gezond en sportief 2018 toewensen.

Je bent daarom van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari vanaf 16.00 uur.


Download bestanden
flyer nieuwjaarsreceptie 2018 323 KB (78x opgehaald)
zaterdag 30 december 2017, 12:33 uur
Tennisvereniging Castricum bestaat 40 jaar
 Marga Heusen  Bestuurszaken  136x gelezen

Tennisvereniging Castricum viert dit jaar haar 8e lustrum. De vereniging viert dit heugelijke feit tijdens het jaarlijkse Zevenklappertoernooi, welke gehouden wordt van maandag 2 juli t/ zaterdag 8 juli.

Alle leden en oud-leden zijn welkom om in de avonduren te genieten van tennis en muziek optredens, die het tennistoernooi omlijsten. Op alle avonden wordt er natuurlijk getennist met een muzikale omlijsting van de singer-songwriters Rosemarin en Jet Stam. Met name de vrijdagavond 7 juli staat bol van de feestelijke activiteiten. Zo spelen een 16-tal leden, die het respectabele aantal van 40 jaar lidmaatschap achter hun naam hebben staan. Dit zijn echt de leden en spelers van het eerste uur. De wedstrijden beginnen om  20.15 uur, waarbij er in 2 sessies van 3 kwartier wisselend gespeeld wordt. Daarnaast gaat het Zevenklappertoernooi gewoon door en speelt vanaf acht uur ook de akoestische band The Chill. Met als afsluiter van de avond draait vanaf elf uur een dj de bekende hits uit de afgelopen 40 jaar.

Het bestuur nodigt iedereen dan ook uit  om vrijdagavond 7 juli naar het sprotpark Berg en Bal te komen en te genieten van de sfeer op het complex en om oude bekenden weer eens te spreken.

Bekijk de indeling op deze website


Download bestanden
Wedstrijdprogramma 35 KB (133x opgehaald)
zondag 2 juli 2017, 10:39 uur
HISTORISCHE TERUGBLIK
 Marga Heusen  Bestuurszaken  235x gelezen

Het is inmiddels 40 jaar geleden dat de vereniging is opgericht. In de jaren 70 maakte de tennissport in Castricum en Bakkum mede door de uitbreiding van het dorp een groeispurt door. Dit met als resultaat dat er een wachtlijst van zo’n 600 potentiële leden ontstond. Reden voor verschillende actievelingen om de koppen bij elkaar te steken en een nieuwe tennisvereniging op te richten.

Op verzoek van de Gemeente Castricum werd de Stichting Tennispark Noord-End Castricum in het leven geroepen. Met deze stichting wilde gemeente Castricum ook dat er een tennishal met  binnenbanen en squashbanen gerealiseerd werd. Dat deze eis een reële optie was, bewijst de huidige praktijk: naast de tennisvereniging is een multifunctioneel sportpark ontstaan waar verschillende sporten uitstekend beoefend kunnen worden. De huidige eigenaar en beheerder heeft het ooit door vrijwilligers gerealiseerde complex uitgebouwd. Naast tennis kan men er squashen, klimmen, skiën en boarden, maar ook naar de sportschool.

Met het onderlinge tennis toernooi van leden, die vanaf het eerste uur lid zijn, worden de vrijwilligers van het eerste uur en alle andere vrijwilligers even in het zonnetje gezet.  Dat de huidige vereniging  bestaat en veel leden in staat stelt om plezier aan hun sport te hebben, is toch te danken aan de vrijwilligers van het eerste uur. Zonder hier mee alle andere vrijwilligers, die de vereniging dragen en groot maken, te kort te doen. Een aantal belangrijke namen van het eerste uur zijn Harry v.d. Valk, Jaap Scholte, Jan Grimminck, Arie Deetman. Jean van Noesel, Ernst Lawa, Gerrit Eveleens, Gerrie van Grijswijk, Karel van Dodewaard, Piet de Carpentier, Loek Koning, Henk Nijland en Joke Ente.

zondag 2 juli 2017, 10:37 uur


OPRICHTING TVC
 Marga Heusen  Bestuurszaken  200x gelezen
Als inleiding bij het historisch overzicht van het ontstaan van onze tennisverenging willen wij, zeker bij de viering van ons 40-jarig bestaan, speciale aandacht wijden aan de personen, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de beginjaren.

Op 28-10-1976 werd op initiatief van de toenmalige voorzitter van de Stichting Tennispark Vinkebaan, de heer Harry van der Valk, een bijeenkomst gehouden met als doel de vele wachtlijstleden van de TC Bakkum te informeren over de  mogelijkheid om te kunnen tennissen in Castricum.
  
Vanuit de wachtlijstleden werd toen de groep van 10 geformeerd bestaande uit: Jean van Noesel, Ernst Lawa,  Gerrit Eveleens, Jaap Scholte, Gerrie van Grijswijk, Karel van Dodewaard, Piet de Carpentier, Loek Koning, Henk Nijland en Joke Ente. Uit deze groep werd een kerngroep geformeerd, bestaande uit: Gerrit Eveleens, woordvoerder/coördinator, Ernst Lawa, algemeen secretariaat, Jean van Noesel, ledenadministratie, Jaap Scholte, publiciteit en contacten met derden. De andere leden van de groep van 10 waren beschikbaar voor diverse algemene activiteiten.

Ernst Lawa heeft vanaf het prille begin ook  een enorm archief opgebouwd, dat een paar jaar geleden door hem werd overgedragen aan de TV Castricum in het vertrouwen dat dit archief zorgvuldig wordt bewaard en waar nodig bijgehouden. Heel veel tijd en clubliefde is daarin geïnvesteerd. (Liesbeth Lawa heeft destijds de clubvlag voor de TVC nog ontworpen!!)

zondag 25 juni 2017, 10:30 uur
Wisseling van de wacht
 Marga Heusen  Bestuurszaken  273x gelezen

Even voorstellen, het nieuwe bestuur van TVC, v.l.n.r. Wim Woudt, Paul Schekkerman (voorzitter), Hennie Lang, Rob Terstal (penningmeester), Erik van der Poel (voorzitter jeugdcommissie) en Rien Elfring. Bedankt Jos en Fred voor al jullie vrijwillige inzet de afgelopen jaren.


Download bestanden
Persbericht 574 KB (205x opgehaald)
maandag 30 januari 2017, 14:26 uur
Baanreglement
 Marga Heusen  Bestuurszaken  114x gelezen
1.In alle gevallen dient voor baangebruik gereserveerd te worden.
2. Voor het reserveren kunnen alleen geldige baanpasjes gebruikt worden.
3. Bij het reserveren wijst de tenniszuil u een baan aan en vermeldt de begin- en eindtijd van een speelperiode.
4. De duur van een speelperiode is 45 minuten voor een single en 60 minuten voor een dubbel.
5. Na iedere speelperiode dient men de baan te vegen en het sleepnet en/of bezem op de daarvoor beschikbare plaats terug te plaatsen.
6. Het voor elkaar reserveren is mogelijk met dien verstande dat 1 persoon voor maximaal 4 personen tegelijk 1 baan mag  reserveren voor het spelen van een dubbel.
7. Wanneer de speeltijd begint moeten de spelers die op de baan staan dezelfde zijn als die afgebeeld staan op het reserveringsscherm of alternatief afhangbord.
8. Het is niet toegestaan op een baan te spelen die niet is toegewezen.
9. Het dragen van tennisschoeisel is tijdens het spelen verplicht.
10. Iedere gebruiker van een tennisbaan is verplicht het reglement van orde, opgesteld door de beheerder, na te leven.

zondag 31 januari 2016, 11:00 uur
Banenschema en extra banen
 Marga Heusen  Bestuurszaken  123x gelezen
*Het bestuur zal tijdens de eerste twee maanden van het seizoen een extra baan huren op dinsdag- woensdag- en donderdagavond als het zeer druk is.
*Tijdens de competitie, de clubkampioenschappen en toernooien zal er altijd één baan beschikbaar zijn om vrij te spelen. 
*Met Blovo is afgesproken dat leden, indien zij niet willen wachten op het vrijkomen van een TVC baan,  de mogelijkheid hebben tegen gereduceerd tarief
 (de helft van de normale baanhuur) een baan te huren.
*Jeugdleden kunnen van maandag t/m donderdag tot 20.00 uur spelen. 
*Op vrijdag, zaterdag- en zondag kunnen jeugdleden tot 23.00 uur spelen.  
*Tijdens de zomervakantie kunnen jeugdleden alle dagen van de week tot 23.00 uur spelen. 
*Een volledig baanschema zal worden opgehangen op het mededelingenbord.

zondag 31 januari 2016, 10:58 uur
Reglement van orde
 Marga Heusen  Bestuurszaken  129x gelezen
Artikel 1:
Op de buitenbanen mag alleen gespeeld worden op tennisschoenen.
Artikel 2:
Brommers, rijwielen, of andere soortgelijke vervoermiddelen, moeten uitsluitend geparkeerd c.q. gestald worden in de fietsenrekken.
Artikel 3:
Het is niet toegestaan honden op het park mee te brengen, als deze honden naar het oordeel van de directie overlast veroorzaken.
Artikel 4:
Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de directie verboden op het park sport- en /of andere artikelen te verkopen. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming reclame te maken op het park.
Artikel 5:
Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van de parkdirectie, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:
Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
Het maken van muziek;
Het spelen met ballen buiten de banen;
Het belopen van de taluds;
Het beklimmen van de omrastering
Het verontreinigen van banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval ed.; 
Elk gedrag, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerk, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen op netten.
Artikel 6:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.
Vereniging / huurders zijn verantwoordelijk voor gedragingen van leden en introducés.
Artikel 7:
Men is verplicht, door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan banen, netpalen en / of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde te rapporteren en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.
Artikel 8:
De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd.
Telkenmale wanneer dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt bevonden, moet aan het personeel de gelegenheid worden gegeven tot het besproeien en onderhouden der in gebruik zijnde banen; een game mag eventueel worden uitgespeeld.
Artikel 9:
De aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers/speelsters na een door hen gespeelde partij.
Artikel 10:
Tijdens de speeltijden dient het clubhuis tot normale verpozing van de spelers. Buiten de speeltijden mag in en om het clubhuis slechts met toestemming van de directie muziek worden gemaakt en / of mogen versieringen, speciale lichten, geluidsinstallaties enz. worden aangebracht.
Artikel 11:
De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement van orde houdt, van het park te laten verwijderen.
Artikel 12:
Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het park zal worden aangebracht.

Download bestanden
Statuten 567 KB (118x opgehaald)
zondag 31 januari 2016, 10:57 uur
Digitaal afhangbord
 Marga Heusen  Bestuurszaken  107x gelezen

Het digitale afhangbord zal ook gedurende het verenigingsjaar 2017 het medium zijn waarop TVC-ers hun tennisbaan kunnen reserveren. Onderstaande richtlijnen voor het reserveren van een baan moeten daarbij ten alle tijden worden opgevolgd:

*Lees het scherm en volg de instructies zoals die op het scherm verschijnen.
*Volg ook bij het scherm de afgedrukte instructies.
*Blijf rustig en geconcentreerd en ga nooit haastig of onvolledig te werk.
*Voer uw pas volgens de instructies in.

zondag 31 januari 2016, 10:55 uur
1
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Berg en Bal
 Bestuurszaken
 Bossinade-WEA Open
 COMPETITIE
 CONTACT
 Evenementencommissie
 Facebook
 INFO
 Ledenadministratie
 LID WORDEN
 Secretariaat
 Sponsoren
 Tenniskids WORLD TOUR
 TOERNOOIEN
 WINTER PROGRAMMA
 Zevenklappertoernooi
 ZOMER TENNISLESSEN
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Dames
 Zondag Gemengd
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd